در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 11 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 11 پیام های آسمانی نهم

1- صفت‌هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است، بیان کنید.


ملک، پاک، راهنما، فاضل، توحید، حکیم، عظیم، کریم، رحیم، سزاوار ستایش، بری از رنج، بری از درد، بری از گداز، بری از نیاز، بری از بیم، بری از امید، بری از عیب، بری از خطا، وصف ناپذیر، بی‌مانند، ازلی، ابادی، بی‌حرکت، ظاهری، کم ناشادنی، زیاد ناشدنی، عزیز، جلیل، علیم، یقین، نور، سرور، جود، آشکار، نهان، آمرزنده، دوستدار بندگان، عقوب کننده سخت، عادت، تواب، رزاق و…

2- چه صفات دیگری از خدا می‌شناسید، که در این شعر به آن اشاره نشده است؟

جمیل، جبار و…