در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 113 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 113 پیام های آسمانی هفتم

گزینه های درست را با علامت تیک و گزینه های نادرست را با علامت X  مشخص کنید:

۱ – برای پاک شدن لباس خون آلود ، کافی است خود خون را بشوییم.

نادرست

۲ – اگر بدن ما با ادرار آلوده شد . کافی است محل آن را با دستمال تمیز پاک کنیم .

نادرست

۳ – ظرف نجس با دوبار آب قلیل ریختن پاک می شود .

درست

۴ – اگر کف پای ما نجس شده باشد .با راه رفتن روی موکت یا فرش پاک می شود.

نادرست

۵ – ظرفی را که سگ لیسیده است با دوبار شستن پاک می شود .

نادرست

۶ – اگر لباس یا بدن در اثر تماس با مدفوع گوسفند یا کبوتر آلوده شود . برای نماز واجب است آن را پاک کنیم .

نادرست

۷ – خون حشراتی مانند مگس و پشه نجس است .

نادرست