در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه32 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 13 پیام های آسمانی هشتم

آنچه گفته شد، فقط نمونه ای از شگفتی های بی پایان دنیای ماست. شما هم با دوستانتان گفت وگو کنید و نمونه های دیگری از این شگفتی ها را بیان کنید.

می توان به آفرینش بینی در صورت انسان اشاره کرد که عمل مهم دم و بازدم را انجام می دهد. می توان به دهان انسان و ساختار مهم و شگفت انگیز زبان که عمل مهم خوردن، آشامیدن و سخن گفتن از طریق آن انجام می گیرد نگاه کرد می توان به انگشتان دست انسان نگاه کرد که اگر ساختار آن به این شکل نبود انسان نمی توانست دکمه ای را باز یا بسته نماید.