در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 17 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 17 پیام های آسمانی هفتم

توانایی یادگیری، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است. به کمک هم کلاسی های خود چند نعمت دیگر را که مخصوص انسان است، نام ببرید.

عمت بینایی ، نعمت حرکت کردن ، نعمت صحبت کردن ، نعمت پلک زدن  ، نعمت عطسه کردن