در این نوشته باجواب فعالیت کلاسی صفحه 20 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 20 پیام های آسمانی هفتم

جدول زیر را کامل کنید.

نعمت خداوندشکر نعمتناسپاسی نعمت
پیامبران و امامانپیروی از فرمایش‌های آنهانافرمانی از فرمایش‌های آنها
معلماحترام به معلمبی احترامی به معلم
زبانراستگوییدروغ گفتن
گوششنیدن کتمات حق و صحیحشنیدن کلمات باطل و ناصحیح