در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 21 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 21 پیام های آسمانی هشتم

با توجه به آیات زیر توضیح دهید اگر خداوند غفار نبود چه اتفاقی می افتاد؟ غفار بودن خدا چه تأثیری در زندگی مردم دارد؟ّ

وَ اِنّی لَغَفّارٌ                و به یقین من آمرزنده کسی هستم که

لِمَن تابَ وَ آمَن         توبه کند و ایمان بیاورد

وَ عَمِلَ صالِحًا            و کار شایسته انجام دهد

ثُمَّ اهتَدی                             و سپس هدایت شود.

اگر خداوند غفار نبود انسان ناامید می شد. بنابراین دیگر برایش توبه کردن و جبران اشتباهاتش معنا نداشت. در نتیجه غفار بودن خداوند باعث می شود انسان امیدوار باشد و اگر خطا و اشتباهی از او سر بزند و از عملکرد خود پشیمان شود، توبه نماید و در صدد جبران اشتباه خود بر آید.