در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 22 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 22 پیام های آسمانی هشتم

در جامعه‌ای که هیچ‌کس حاضر به عفو و بخشش خطاهای دیگران نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟


جامعه دچار هرج و مرج می‌شود و آرامش و رحمت و برکت و انصاف از جامعه می‌رود و هر کسی فقط به فکر خودش است و در زمان مشکلات انسان‌ها به هم کمک نمی‌کنند و جامعه رنگ و بوی الهی خود را از دست می‌دهد.
با هم کلاسی‌هایتان گفت‌وگو کنید و رفتار افراد بخشنده و افراد بی‌گذشت را در اتفاقات روزمرّۀ زندگی با هم مقایسه کنید.


افراد بخشنده: در هنگام به وجود آمدن بحث بین خود و دوستانشان، خطاهای دوستان خود را می‌بخشند و به این ترتیب دوستان وفادار زیادی دارند.


افراد بی‌گذشت: در هنگام به وجود آمدن بحث بین خود و دوستانشان، با تندی رفتاری نامناسب از خود نشان می‌دهند و کم‌کم بیشتر دوستان خود را از دست می‌دهند.