در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 30 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 30 پیام های آسمانی هفتم

به نظر شما چه کارهای دیگری موجب جلب یاری خداوند می‌شود؟ به کمک دبیر خود موارد دیگری را نام ببرید.

کمک به دیگران، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد در راه خدا (با علم آموزی و …)، انجام دستورات الهی و دوری از محرمات، نوعی یاری دادن دین خداوند است که موجب جلب یاری خداوند می‌شود.