در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 33 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 33 پیام های آسمانی هشتم

به نظر شما چرا جهنمیان در جهنم عذاب میی شوند؟

اولا جهنم را خود جهنمیان با اعمال خود به وجود آورده اند.

دوما این عذاب ها همان کارهای زشتی است که دورزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستاده اند.

سوما این سرانجام کسانی است که به خدا و فرستادگانش ایمان نداشتند و روز قیامت را انکار می کردند.