در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 34 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 34 پیام های آسمانی هشتم

در قرآن کریم می خوانیم:

عده ای در روز قیامت می گویند: «اگر ما به پندهای پیامبران عمل می کردیم یا به نتیجۀ کارهای خودمان می اندیشیدیم، اکنون در جهنم نبودیم». به نظر شما این افراد از کدام یک از نعمت هایی که داشته اند به درستی استفاده نکرده اند؟

آن ها از دو نعمت حضور پیامبران و قدرت عقل و تفکری که خداوند به آن ها هدیه داده بود استفاده نکردند. به گفته ها و هدایت های پیامبران که فرستادگان الهی بودند توجه نکردند و از قدرت تفکر خویش جهت فکر کردن به سرانجام کارهای خود استفاده نکردند.