در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 35 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

به نظر شما، ما به عنوان یک مسلمان چگونه می‌توانیم در گفتار، رفتار و پوشش خود، تسلیم امر خدا باشیم. دربارهٔ این موضوع با هم کلاسی‌هایتان گفتگو کنید.

 با الگو قرار دادن پیامبران که در برابر امر خدا تسلیم بودند.