در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 38 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 38 پیام های آسمانی نهم

به نظر شما در موارد زیر چگونه می توانیم در راه خدا استقامت کنیم؟

1. شیطان ما را برای ترک واجباتی همچون نماز و روزه وسوسه می کند.

تا می توانیم در مورد برکات نماز و روزه مطالعه کنیم و از برکات و آثار وجودی آن مطّلع شویم چرا که با دانستن فواید و آثار آن به راحتی تن به وسوسه های شیطان نمی دهیم.

2. کسی ما را دعوت به حضور در برخی مجالس و یا برخی فضاهای مجازی نامناسب می کند.

در مجالس مذهبی و فرهنگی شرکت کنیم و از آثار نامطلوب این مجالس و محافل خود را آگاه کنیم و از رفتن به این مجالس پرهیز کنیم.

3. شیطان ما را برای ناسزا گفتن به دیگران به هنگام خشم و عصبانیت وسوسه می کند.

به آیات و روایات ائمه در رابطه با طریقه رفتار به هنگام عصبانیت مراجعه کنیم و از آن ها درس بگیریم و سعی کنیم شبیه آن ها عمل کنیم این امر باعث می شود در هنگام عصبانیت این آیات و روایات به ذهن ما خطور کند و از ناسزا گفتن و … پرهیز کنیم.