در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام های آسمانی هشتم

به نظر شما علت تأکید قرآن بر نعمت اهل بیت چیست؟

نعمت اهل بیت بالاترین نعمتی است که خداوند از طریق پیامبر برای هدایت ما ارسال کرده است بنابراین قدر و درک این نعمت، ما را از گمراهی و سرگردانی در این دنیا و جهان آخرت نجات می دهد.