در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 52 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

ما چگونه می‌توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم؟
دربارۀ این پرسش در کلاس گفت‌وگو کنید و نتیجه را با پدر و مادر خود در میان بگذارید.

با کمک و یاری آنها، انجام خواسته‌های به حقشان و احترام به آنها، می‌توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم.