در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 56 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 56 پیام های آسمانی هشتم

کمی به ماجرای غدیر و سخنان رسول خدا (ص) در این روز فکر کنید! اعمال حج تمام شده است و مسلمانان مشتاقانه در انتظار بازگشت به شهرها و دیدار خانواده های خود هستند. برخی از آنها که از مناطق دورتر به مکه آمده اند، ماه هاست که از خانه و خانواده هایشان بی خبرند. در چنین شرایطی رسول خدا ناگهان صد و بیست هزار نفر را در بین راه متوقف می کند. آنان که جلو رفته اند باید برگردند و آنان که عقب مانده اند باید برسند. در بیابانی سوزان  برایشان سخن می گوید و از  آنها  می خواهد همۀ آنچه را شنیده اند برای بقیۀ مسلمانان بازگو کنند. به نظر شما این همه تأکید نشانۀ چیست؟ با کمک دبیر محترم، دربارۀ این پرسش در کلاس گفت وگو کنید.

این همه تأکید برای امر مهم و حیاتی جانشین رسول خدا (ص) بوده که اگر این جانشینی تحقق پیدا نکند دین خدا کامل نشده و نعمت الهی ناتمام خواهد بود.