در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 57 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 57 پیام های آسمانی نهم

با توجه به حدیث بالا فقیهانی که هدایت مردم را در زمان غیبت امام زمان – عجَّل اللّه تعالی فرجه الشریف – به عهده دارند، باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟

1) فقیه پرهیزگار 2) حافظ دین خود 3) رفتار بر خلاف هوای نفس خود 4) مطیع دستور خداوند