در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 58 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 58 پیام های آسمانی نهم

با کمک هم گروهی های خود بگویید که چه تفاوتی میان وظایف ولی فقیه با سایر فقها وجود دارد؟

به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط، ولایت فقیه گفته می شود. ولی فقیه، اسلام شناسی است دانا، شجاع، مدیر و مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی، از تمام توان و امکانات برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند و نمی گذارد دشمنان اسلام با به خطر انداختن کشور اسلامی مانع اجرای دستورهای خدا شوند.