در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام های آسمانی هشتم

ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس، توضیح دهید چه فرقی بین آداب نماز و احکام واجب نماز وجود دارد؟

احکام نماز واجبات نماز است که در صورت رعایت نکردن ان ها نماز باطل می شود ولی آداب نماز موجب بطلان نماز نمی شود ولی رعایت کردن آن باعث ثواب بیشتر می شود .