در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 68 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 68 پیام های آسمانی نهم

با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان کنید

افزایش طول عمر

مسجد شدن بستر در هنگام خواب

و اجر نماز پیدا کردن خواب