در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 68 پیام های آسمان هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 68 پیام های آسمان هفتم

به نظر شما، چگونه می توان عزّت نفس خود را حفظ کرد؟

انسان با حفظ ارزش خود، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آن ها وظیفه ی خودش است . می تواند عزت نفس خود را حفظ کند