در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 70 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 70 پیام های آسمانی نهم

الف) با ذکر دلیل مشخص کنید در کدامیک از موارد زیر، وضوی مکلف صحیح و در کدامیک، باطل است.

1) آب پاک در اختیار ندارد و به همین دلیل با گلاب وضو می گیرد.

وضو باطل است، زیرا آب گلاب مضاف است و وضو با آب مضاف صحیح نیست.

2) در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می گیرد.

وضو صحیح است، زیرا آب رودخانه جاری و عمومی است و وضو با آن صحیح است.

3) هنگام وضوگرفتن، کسی با تلفن وی تماس بگیرد و او مشغول صحبت با او شود و بعد از پایان صحبت وضوی خود را ادامه دهد.

وضو باطل است، زیرا طبق موالات که از شروط وضوی صحیح است، کارهای وضو باید پشت

سرهم انجام شود و نباید بین آن ها فاصله بیفتد.