در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 71 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 71 پیام های آسمانی نهم

به کمک دوستان خود سه مورد دیگر از مواقعی که باید به جای وضو تیمم کرد را بیان کنید.

1. به دلیل پیری ، یا ترس از درد و … دسترسی به آب نداشته باشد.

2. بدن و لباس نجس باشد و آب کمی داشته باشد، به طوری که اگر وضو بگیرد، آبی برای شستن بدن و لباس نمی ماند.

3. وقت آنقدر کم باشد که اگر وضو بگیرد، مقداری با تمام نمازش قضا می شود.