در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 71 پیام های آسمان هفتم همراه شما هستیم.

به نظر شما، چگونه می توان پیامبر اکرم (ص) را سرمشق کامل زندگی قرار داد؟

با عمل به دستورات ایشان و پیروی کردن از راهنمایی های آن حضرت ، می توانیم ایشان را سرمشق  کامل زندگی قرار دهیم