در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 76 پیام های آسمان هفتم همراه شما هستیم.

به نظر شما بر اساس آیۀ 107 سوره بقره، چرا امیر مؤمنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت؟

زیرا می خواست اوامر و دستورات پروردگار را اجرا کرده و خشنودی خدا را به دست آورد