در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 80 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 80 پیام های آسمانی نهم

در هر یک از موارد زیر توضیح دهید که آیا نماز نمازگزار، صحیح است یا خیر:

1. خیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از ذکرهای نماز را در حال حرکت می گوید.

اگر نمازگزار اذکار واجب نماز را در حال حرکت بگوید. مثلاً بخشی از ذکر رکوع را در حالی بگوید

که دارد از رکوع بر می خیزد، نمازش باطل است

2. وسط اتاق نماز می خواند به طوری که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش می کوبد! اوهم بی اختیار فریاد می زند: آخ! و بعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه می دهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می دهد.

نماز صحیح است زیرا عمدی در کار نبوده است.

3. مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صدای بلندی می شنود، بی اختیار برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند. سپس خیلی زود رو به قبله برمی گردد و بقیه حمد و سوره اش را می خواند.

نمازش باطل است و فرقی بین عمدی یا سهوی بودن این کار نیست.

4. در حالی که در مقابل تلویزیون نماز می خواند، خواهرزاده کوچکش تلویزیون را روشن می کند. با دیدن یکی از صحنه های فیلم خنده اش می گیرد، ولی با تلاش فراوان خودش را کنترل می کند و فقط آرام می خندد.

نماز صحیح است. لبخند زدن و یا خنده با صدایی که عمدی نباشد، نماز را باطل نمی کند.

5. در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می زند، بدون اینکه ذکر بگوید، آن را از جیبش در می آورد و نگاه می کند و سپس خاموش می کند و نمازش را ادامه می دهد.

اگر موالات نماز به هم نخورد و طول نکشد، ممکن است نماز باطل نباشد.