در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

به نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست؟ چرا این تابلوها در مسیر رانندگان قرار داده شده است؟

خیر، برای اینکه رانندگان به سلامت به مقصد برسند.