در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 84 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 84 پیام های آسمانی هشتم

ضمن مشورت با دوستانتان جدول زیر را در کلاس کامل کنید.

محرمنامحرم
1- پدر6- برادرزاده1- پسر عمو6- دختر عمه
2- مادر7- عمو2- دختر عمو7- پسر خاله
3- خواهر8- عمه3- پسر دایی8- دختر خاله
4- برادر9- دایی4- دختر دایی9- زن عمو
5- خواهرزاده10- خاله5- پسر عمه10- زن دایی