در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 87 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 87 پیام های آسمانی هفتم

به نظر شما چرا خداوند با وجود اینکه دختر در میان مردم زمان پیامبر اکرم (ص) مایه ننگ بود، به ایشان فرزند دختر عطا کرد؟

یکی از بهترین راه هایی که می توانست به آن جاهلان اثبات کرد که دختر بودن ننگ نیست بلکه وجود آن موجب برکت و شادمانی زند گی خواهد بود این بود که پیامبر زمان دختری به دنیا آورد و به او ارج نهد تا این خرافات از بین برود.