در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 88 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 88 پیام های آسمانی هشتم

با کمک هم گروهی های خود بررسی کنید که پوشش مناسب و نامناسب چه تأثیری بر روی خود فرد و نیز اجتماع دارد.

آثار پوشش مناسبآثار پوشش نامناسب
امنیت و احساس آرامشارزش و اعتبارنزدیکی به خدامورد مهر و محبت خدا قرار گرفتندور شدن از مسیر آرامش بخش خدااز دست رفتن عمر و ایمان و معرفتخوشحالی زودگذر و لحظه ای