در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 94 دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 94 دین و زندگی یازدهم

به نظر شما آگاهی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه چه فوایدی برای زندگی امروز ما دارد؟

از شرایط به وجود آمده در آن دوران پند و عبرت گرفته و در شرایط مشابه که برای ما پیش می آید از رفتار و عکس العمل های معصومین (ع) و یاران راستینشان الگوبرداری کنیم تا فریب فریبکاران را نخوریم و از تضعیف شیعه جلوگیری کرده و پیروانی باشیم که حداقل اشتباهات فردی و اجتماعی را داشته باشیم. به عنوان مثال در مورد شایعات و اخبار غلط و … به منابع صحیح آن مراجعه کنیم.