در این نوشته با جواب فعالیت گروهی صفحه 154 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت گروهی صفحه 154 تفکر و سواد رسانه دهم

میزان «مصرف رسانه‌ای» خود در طول هفته را در گروه ارائه، و با دیگر اعضا مقایسه کنید.

1- چه تفاوت و شباهتی بین مصرف رسانه‌ای اعضای گروه وجود دارد؟

افراد هم سن که از نظر سطح و رفاه هم مشابه باشند، معمولا مصرف رسانه ای نزدیک به همی دارند.

2- بیشترین و کمترین میزان استفاده متعلق به کدام رسانه است؟

کمترین میزان استفاده متعلق به روزنامه و بیشترین استفاده تلویزیون است.

3- جمع کل ستون آخر برای هر نفر چند ساعت و دقیقه است؟

جمع کل ساعات افراد بین 30 تا 45 ساعت بوده است.

4- میانگین مصرف رسانه‌ای اعضای گروه در یک هفته چند ساعت و دقیقه است؟

میانگین ساعات افراد گروه 27 ساعت و 30 دقیقه بوده است.