در این نوشته با جواب فعالیت گروهی صفحه 28 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت گروهی صفحه 28 تفکر و سواد رسانه دهم

image 85

در زمان جنگ امریکا علیه صدام، تصویر بالا در رسانه ها به طور گسترده منتشر شد. در کلاس به دو گروه تقسیم شوید، یک گروه تصویر سمت راست و یک گروه تصویر سمت چپ را بررسی کند و به پرسش های زیر پاسخ دهد:

1- تصویر در نگاه اول، چه پیامی را به بیننده انتقال می دهد؟

تصویر سمت راست: سرباز آمریکایی در حال کمک به در سرباز عراقی است.

تصویر سمت چپ: سرباز آمریکایی درصدد تهدید سرباز عراقی است.

2- چه احساساتی را در وی بر می انگیزاند؟

تصویر سمت راست: احساس همدردی و کمک توسط سرباز آمریکایی را نشان می دهد.

تصویر سمت چپ: حس خشونت سرباز آمریکایی را نشان می دهد.

3- چه تصویری از سربازان عراقی و امریکایی ارائه می کند؟

تصویر سمت راست: ضعف سرباز عراقی و انسان دوستی سرباز آمریکایی

تصویر سمت چپ: ضعف سرباز عراقی و وحشیگری سرباز امریکایی

4- در نهایت، بیننده دیدگاهش نسبت به نقش امریکا در جنگ عراق، مثبت خواهد بود یا منفی؟

تصویر سمت راست: مثبت

تصویر سمت چپ: منفی

5- سپس پاسخ های دو گروه را با یکدیگر و تصویر وسط مقایسه کنید.

تصویر وسط هم تلفیقی از تصویر سمت راست و چپ را نشان می دهد که البته بنظر می رسد با دیدن آن، بیشتر جنبه خشونت تصویر مورد توجه قرار می گیرد.