در این نوشته با جواب فعالیت گروهی صفحه 31 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت گروهی صفحه 31 تفکر و سواد رسانه دهم

هر گروه یک پرسش از پرسش های زیر را انتخاب، و با تأمل در آثار رسانه ای پیرامون خود بازنمایی از آنها را گزارش کند. آیا ذهنیتی که در مورد موضوع هر پرسش وجود دارد، ناشی از بازنمایی رسانه ای است؟ به نظر شما هر بازنمایی چه میزان با واقعیت تطابق دارد؟ با مثال پاسخ دهید.

1- رستم در رسانه معروف و بی نظیر فردوسی، شاهنامه، چگونه بازنمایی شده است؟

فردی پهلوان و قدرتمند.

2- معلم ها در آثار رسانه ای چگونه بازنمایی شده اند؟

اکثر معلمان افرادی خوش قلب و درصدد کمک کردن به دانش آموزان نشان داده شده اند.

3- دانش آموزان در آثار رسانه ای چگونه بازنمایی شده اند؟

بیشتر دانش آموزان ماجراجو و مشکل زا بازنمایی شده اند.

4- پزشکان و جامعه پزشکی چطور بازنمایی شده اند؟

اکثرا با تشخیص درست نمایان شده اند و به اشتباهات پزشکی کمتر پرداختند.

5- یک فوتبالیست یا والیبالیست معروف شاغل در لیگ ایران چطور بازنمایی شده است؟

بیشتر افرادی با حاشیه های مالی و اخلاقی را نمایان کردند.

6- به نظر شما در بازنمایی های رسانه ای، کدام شغل ها مورد اهانت و کدام شغل ها مورد عنایت قرار می گیرند؟

معمولا شغلی مورد اهانت قرار نمی گیرد، چرا که در این صورت با واکنش جامعه مواجه خواهد شد. شغل معلمی در صورت باز نمایی معمولا مورد عنایت قرار گرفته است.

7- بازنمایی مردم شهرهای ایران چگونه است؟ مثلاً یک تهرانی در رسانه ها چگونه بازنمایی می شود؟

تهرانی ها بیشتر با سطح رفاهی بالا و شهرستانی ها بیشتر با مشکلات و سطح رفاه کمتر نمایان شده اند.

8- موارد دیگری به پیشنهاد شما:

بیشتر ذهنیت ها به با نمایی رسانه ای بر می گردد اما آنها چندان هم دور از واقعیت نیستند پاسخ های زیر با توجه به محیط های مختلف ممکن است متفاوت باشد.

خاورمیانه منطقه ای پرآشوب و جنگی نشان داده شده در حالی که مناطق گردشگری و آرام بسیاری نیز دارد.