در این نوشته با جواب فعالیت گروهی صفحه 65 تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

فرض کنید شما مدیر روابط عمومی یک شرکت هستید. برای سفارش های زیر چه رسانه ای را برای انتقال پیام پیشنهاد می کنید؟ چرا؟

image 547