در این نوشته با جواب فعالیت گروهی صفحه 69 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

تصاویر زیر را بررسی و تحلیل کنید.

پیام یا پیام های هر یک چیست؟

چه کسی آن را ساخته است؟ هدف از ساختن و فرستادن آنها چیست؟

image 550

جواب:

جواب فعالیت گروهی صفحه 69 تفکر و سواد رسانه دهم