در این نوشته با جواب فعالیت گروهی صفحه 71 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت گروهی صفحه 71 تفکر و سواد رسانه دهم

به پنج گروه تقسیم شوید. هر گروه یک نمونه از مطالعات موردی را انتخاب، و آن را براساس پرسش‌های زیر تحلیل، و نتیجه را به کلاس ارائه کند.

1- چرا افراد و مؤسسات نامبرده در مطالعۀ موردی، این پیام را می فرستند؟ چه دلایلی برای پاسخ خود دارید؟

به دلایل اقتصادی چون در متن آمده است که روپرت مرداک قصد سرمایه گذاری در چین را داشته است.

2- این پیام را برای چه کسی می فرستند؟ از کجا می دانید؟

خوانندگان نشریه نیویورک پست.

3- چه کسی از این پیام سود می برد؟ عموم مردم؟ سرمایه داران خصوصی؟ دولت ها؟

از این پیام سرمایه دار خصوصی روپرت مرداک و دولت چین سود می برند.

4- چه کسی از این پیام ضرر می کند؟

عموم مردم.

5- در ساختن و فرستادن این پیام، چه کسی تصمیم گیرنده اصلی است؟

مالک رسانه روپرت مرداک.

6- چه منافع اقتصادی و سیاسی بر انتقال این پیام تأثیر داشته است؟

روپرت مرداک تصمیم داشته در چین سرمایه گذاری کنه (اقتصادی) و نیاز به حمایت این کشور داشته است و دلیل سیاسی اینکه دولت چین به دنبال این بوده که خبر ناخوشایندی از عملکردش چاپ نشود.