در این نوشته با جواب فعالیت گروهی صفحه 79 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت گروهی صفحه 79 تفکر و سواد رسانه دهم

فرض کنید شما عضو شورای سردبیری یک بخش خبری پنج دقیقه‌ای در تلویزیون هستید و قرار است از میان اتّفاقات و اخباری که به دستتان رسیده است، خبر تهیّه کنید. ابتدا به صورت انفرادی خبرهای مورد نظر خود را مشخّص کنید.

1- با توجه به محدودیت زمانی (5دقیقه) کدام عنوان های خبری را نادیده می‌ گیرید؟ کدام ها را کوتاه و کدام ها را مشروح پوشش می دهید؟

image 1

اخبار داخلی مهم و خارجی مرتبط با ایران را مشروح و سایر اخبار را به صورت خلاصه پوشش می دهیم.

جواب فعالیت گروهی صفحه 79 تفکر و سواد رسانه دهم
جواب فعالیت گروهی صفحه 79 تفکر و سواد رسانه دهم

2- اکنون نتیجه کار خود را با هم گروهی ها به اشتراک بگذارید. آیا چگونگی چینش و پرداختن اخبار توسط همۀ اعضای گروه یکسان است؟ دلایل خود را برای گزینش، چگونگی چینش و پرداختن اخبار برای هم گروهی ها شرح دهید.

خیر، ممکن است برخی از اخبار به صورت سلیقه ای مهمتر به نظر آیند. دلیل من این بود که اخبار داخلی مهم و خارجی مرتبط با ایران به صورت مشروح و سایر اخبار را به صورت خلاصه پوشش دهم.