در این نوشته با جواب فعالیت 1 (فردی) صفحه 89 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت 1 (فردی) صفحه 89 تفکر و سبک زندگی هشتم

در جدول زیر ستون سمت راست عواملی که موجب شکل گیری تصور ثبت یک فرد از خود می گردد نوشته شده است. در ستون سمت چپ از شما خواسته شده است که عوامل شکل گیری تصور منفی را بنویسید.

image 138