در این نوشته با جواب فعالیت 2 (بحث کلاسی) صفحه 76 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت 2 صفحه 76 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- به نظر شما چرا برخی افراد ناآگاه به سمت اعتیاد کشیده شده اند؟

وسوسه دوستان ناباب، ناآگاهی نسبت به بعد آلوده شدن به اعتیاد.

2- وظیفۀ دولت و مردم ما در مقابله با پدیدۀ اعتیاد چیست؟

روشن گری و آگاه سازی، جلوگیری از دستزسی آسان به مواد مخدر و روان گردان و …