در این نوشته با جواب فعالیت 4 صفحه 92 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت 4 صفحه 92 تفکر و سبک زندگی هشتم

دربارۀ خودت فکر کن، تا چه اندازه خودت را قبول داری؟ چه چیزهایی تو را از دیگران متفاوت کرده است؟ توانایی های تو چیست؟ نقطه ضعف های تو کدام است؟ پاسخ سؤالات را روی یک برگه کاغذ بنویسید و برخی از آنها را در کلاس بخوانید.

به اندازه ایی خودم را قبول دارم که با خود می گویم می توانم به هدف های خود برسم و به همه ثابت کنم که من فرد موفقی هستم.

رفتارها و علاقه های من، تلاش زیاد من برای رسیدن به هدفم و برای رسیدن به هدفم تلاش خیلی زیادی می کنم که مرا از دیگران متفاوت کرده است.

در انجام کارهای شخصی توانایی دارم (هر چیزی که به کارهای روزمره من مربوط باشد) و تلاش می کنم نقاط ضعفم را از بین ببرم.

نقاط ضعف من این است که نمیتوانم احساسات خودم را کنترل کنم و در بروز احساسات مشکل دارم. نقاط ضعف دیگر من این است که نه گفتن در جاهای مختلف برای من خیلی سخت است.