در این نوشته با جواب فعالیت 5 صفحه 94 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت 5 صفحه 94 تفکر و سبک زندگی هشتم

داشتن کدام یک از ویژگی های زیر موجب می شود اعتماد به نفس شما، آسیب ببیند. لطفاً موارد منفی را با کلمۀ بلی در جدول مشخص کنید.

image 139