در این نوشته با جواب فکرکنید صفحه 75 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکرکنید صفحه 75 علوم نهم

به نظر شما تنوع و تعداد فسیل‌ها در محیط‌های دریایی بیشتر است یا بیابان‌ها؟ چرا؟


در محیط‌های دریایی تنوع و تعداد فسیل‌ها بیشتر است. زیرا؛
1- شرایط مناسب محیطی: جسد جانداران به علت رسوب گذاری شدید از عوامل تجزیه کننده دور می‌ماند.
2- تنوع جانداران: در دریا گوناگونی جانداران بیشتر از محیط‌های خشکی است.

جواب متفاوت:در محیط دریایی – اولاً تنوع جانوری در محیط دریایی بیشتر است – در ثانی بدن جانداران توسط رسوباتی که در دریا ته نشین می شود پوشیده می شوند و از تجزیه دور می مانند (ولی در محیط بیابان به دلیل آب و هوای گرم و خشک تجزیه می شوند(

برچسب شده در: