در این نوشته با جواب فکر می کنم صفحه ۴۸ هدیه سوم همراه شما هستیم.

اویس آنقدر به مادرش احترام می گذاشت که 

به خاطر قولی که داده بود نتوانست به دیدن پیامبر برود و با ناراحتی به یمن برگشت. پیامبر خدا نیز در موردش فرمودند: «خداوند، بخاطر احترام اویس به مادرش او را خیلی دوست دارد.»

گام به گام قسمت های دیگر درس بوی بهشت

برچسب شده در: