در این نوشته با جواب فکر می کنم صفحه ۵۵ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب فکر می کنم صفحه ۵۵ هدیه سوم

عبادت یعنی انجام کارهای خوب و شایسته ای که خداوند به ما دستور داده است؛ مانند اینکه …

۱) همیشه راستگو و صادق باشم.
۲) اسراف نکنیم.
۳) به نیازمندان کمک کنیم.
۴) نماز بخوانیم.
۵) به پدر و مادر احترام بگذاریم.

6) به دیگران احترام بگذاریم.

7) پاکیزه باشیم.

گام به گام سایر صفحات درس جشن تکلیف