در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه ۱۱۸ علوم نهم همراه شما هستیم.

چرا بیشتر شخانه ها در اقیانوس ها سقوط می کنند؟

زیر سه چهارم کره زمین را آب فرا گرفته است

برچسب شده در: