در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 105 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 105 علوم نهم

چرا در مناطق کوهستانی، قسمتی از جاده ها را به صورت پیچ های شیبدار می سازند؟

استفاده از سطح شیب دار سبب می شود تا با نیروی کمتری بتوانیم خودرو را جابجا کنیم. زیرا در این حالت از دنده ی سنگین تر استفاده می شود که گشتاور نیروی بیشتری را در چرخ ایجاد می کند.

شیب باعث می شود که نیروی محرک کمتری لازم باشد و اینکه اگر میخواستیم جاده رو صاف بسازیم تا بالا شیبی وحشتناک به وجود می آمد ، پس باید راهی ساخت با طول بسیار زیاد ولی شیب کم تا نیروی محرک کمتری لازم باشد . مثال جاده چالوس

برچسب شده در: