در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 111 علوم نهم همراه شما هستیم.

وجود خورشید در زندگی ما اهمیت زیادی دارد. چند مورد از آنها را بیان کنید.

سبب تولید ویتامین D در بدن می شود –فتوسنتز – چرخۀ آب، انرژی خورشیدی- و از اثرات مخرب آن مانند خشکسالی، سرطان پوست و …

برچسب شده در: