در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 121 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 121 علوم هفتم

در شکل زیر مراحل کار قلب را مشاهده می کنید. به مجموع این سه مرحله ضربان قلب می گویند.

جواب فکر کنید صفحه 121 علوم هفتم
جواب فکر کنید صفحه 121 علوم هفتم

خون در هر مرحله چه مسیری را طی می کند؟

ضربان قلب سه مرحله دارد در مرحله اول که 110 ثانیه زمان می برد دهلیزهای چپ و راست هم زمان منقبض می شوند و خون ازدهلیز ها  عبور کرده وارد بطن ها می شود در مرحله دوم که 310 ثانیه زمان می برد بطن چپ و راست هم زمان منقبض می شوند و خون را از طریق دریچه های سینی وارد سرخرگ ها می کنند تا از قلب خارج شود (در این زمان دریچه دولتی و سه لتی بسته می شود) در مرحله سوم که 410 ثانیه طول می کشد قلب در حال استراحت است و خون به آرامی از طریق سیاهرگ هاوارد دهلیز ها می شود.

برچسب شده در: