در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 19 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

image 21

با توجه به جدول بالا، آیا فرضیۀ دوم عرفان تأیید می شود؟ توضیح دهید.

بله؛ چون با انجام آزمایش فرضیه دوم خود نشان داد که آب دریاچه در دمای 8- درجه سلسیوس درون یخ زن (فریزر) نیز منجمد نشده است و با توجه به شواهد موجود که دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور دنیا است به این نتیجه رسید که علت یخ نزدن آب دریاچه ناخالصی موجود در آن است.