جواب فکر کنید صفحه ۱۹ علوم هفتم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه ۱۹ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه ۱۹ علوم هفتم

دانش آموزی با استفاده از نتایج آزمایش‌های بالا، برخی از ویژگی‌های مواد را در دو گروه جداگانه در جدول زیر نوشته است.

گروه (۱)گروه (۲)
سطح برّاق دارندسطح برّاق ندارند
اغلب در آب فرو می‌رونداغلب روی آب شناور می‌ماند
رسانانارسانا (به استثنای کربن)
خم و مفتوا می‌شودنرد وشکننده
جواب فکر کنید صفحه ۱۹ علوم هفتم

الف) جدول را کامل کنید.
ب) برای هر یک از گروه‌ها یک عنوان انتخاب کنید.
گروه (۱): رسانا / گروه (۲): نارسانا

پ) اگر بخواهید عنوان فلز و نافلز را به گروه‌های بالا نسبت دهید، کدام واژه را به گروه (۱) و کدام را به گروه (۲) نسبت می‌دهید. گروه (۱): فلز /  گروه (۲): نافلز

ت) عنصرهای زیر را در دو گروه فلز و نافلز طبقه بندی کنید.
«نقره، آلومینیم، طلا، کربن، گاز نیتروژن، گاز اکسیژن، مس، آهن، گوگرد» فلزها: نقره، آلومینیم، طلا، مس، آهن /  نافلزها: کربن، گاز نیتروژن، گاز اکسیژن، گوگرد

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه